มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (DIDRR)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ