มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนา “สวนบำบัด : การอาบป่าบำบัด”


การประชุมออนไลน์ การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564
“สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19”
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

เสวนา “สวนบำบัด : การอาบป่าบำบัด”
วิทยากร 1)คุณทิพวัน ถือคำ บ้านกลางทุ่งโฮมสเตย์
2) คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
3) คุณสมหญิง สุนทรวงศ์ นักวิชาการอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรดี วานิชกร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์สุชาญ ศีลอำนวย เลขาธิการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ