มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กต้องมีความต้องการพิเศษ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

“เด็กพิการ ก็คือเด็ก หัวใจเล็กยังรู้ฝัน รู้สึกทุกสิ่งอัน เหมือนหัวใจ ใครๆ มี”

การมีลูกเป็นเด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ ไม่ใช่อุปสรรค เพราะไม่ว่าคำเรียกนั้นจะถูกเรียกว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้าย เด็กก็คือเด็ก เด็กคือสายใยของครอบครัว เด็กคือของขวัญชิ้นที่พิเศษและวิเศษที่สุดของทุกครอบครัว โดยขอแค่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังของครอบครัว ที่นำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาเด็กทุกคนให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่สูงสุดตามสมรรถนะของเด็กแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

“สามเหลี่ยมแห่งการฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก”

เกิดขึ้นได้ ภายใต้ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ประการที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ตามหลักคิดของ Child development for all ดังนี้

  1. องค์ความรู้ในศาสตร์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่ทุกคน ในการมีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาเด็ก
  2. เด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ หรือจริงๆ คือเด็กทุกคน
  3. ครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก (พ่อแม่ ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว ครู)

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด และ พ่อแม่ เปรียบเสมือนครูคนแรกของลูกๆ ทุกคน ดังนั้น ขอเพียงแค่… จงเชื่อมั่นในพลังของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเด็ก ในการทำหน้าที่ ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กทุกคนได้ หากองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของสามเหลี่ยมแห่งการฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันแล้วนั้น เด็กพิการ หรือเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ หรือแม้กระทั่งเด็กทุกคนจะสามารถเติบโต มีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง อัตราการเจ็บป่วยลดน้อยลง และมีการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมที่สมบูรณ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กอย่างสมบูรณ์

ที่มา : Child Impact | เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ย้อนกลับ