มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาบป่าSpecial

ก า ร อ า บ ป่ า ( F O R E S T B AT H I N G)
การอาบป่า หรือ ชินริน โยคุ เป็นกิจกรรมที่เริ่มเกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสุขภาพแห่งชาติที่ช่วยลดความเครียดของประชาชน เนื่องจากการทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น
การอาบป่าเป็นเวชปฏิบัติที่สร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้นทางแห่งความสุข และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ที่มุ่งหวังให้เกิดสุขภาวะ ลดความเครียด ผ่อนคลาย มีสมาธิมากขึ้น มีภูมิต้านทานมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้นโดยใช้หลักการของการเจริญสติ การสร้างแรงบันดาลใจ: การเปิดประสาทสัมผัสกับบรรยากาศของป่า
การเดินอย่างช้าๆ ในป่า การหายใจอากาศของป่า และการโอบอุ้มความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับป่า เราจะเข้าถึงสิ่งต่างๆ ด้วยใจที่ปล่อยวาง การอาบป่าอาจทำโดยมีหรือไม่มีผู้นำทางก็ได้

ดาวน์โหลดไฟล์

ย้อนกลับ