มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาบป่า success story

ป่ า บำ บั ด สำ ห รั บ มื อ ใ ห ม่ / ผู้ เ ริ่ ม ต้ น

ในต่างประเทศมีผู้แนะนำป่าบำบัด ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจากหน่วยงาน/สมาคมป่าบำบัดจำนวนมาก ทำให้การขอคำแนะนำหรือทำกิจกรรมป่าบำบัดทำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (สำหรับประเทศไทยยังไม่มีผู้แนะนำป่าบำบัดโดยตรง จึงต้องรวบรวมและสะสมความรู้และประสบการณ์ในประเทศไทยให้มากพอ)

ดาวน์โหลดไฟล์

ย้อนกลับ