มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด ประดิษฐ์กระทง

กิจกรรมทำกระทง ในโครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด­้อยโอกาส สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

0512

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ