มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 11 ต.ค.65 EP372
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง(หัวไหล่และสะโพก)”
วิทยากร คุณสุภัค พานปฐมกุล  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ