มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักพืชสวนบำบัด

โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ     สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สัมภาษณ์ : Mrs.Mizuno Yuriko  นักพืชสวนบำบัด    คลินิกโอคุอะตามิ MOA INTERNATIONAL
และนายสุชาญ  ศีลอำนวย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย  ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรสวนบำบัดพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ และศูนย์บริการทั่วไป (อปท./อบต.) ระยะที่ 2 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ