มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ข้อดีของสวนบำบัด

โครงการพัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
ดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ     สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สัมภาษณ์ : นายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ   ในกิจกรรมอบรมหลักสูตรสวนบำบัดพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ และศูนย์บริการทั่วไป (อปท./อบต.) ระยะที่ 2 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ข้อดี ของสวนบำบัด

  1. ทำได้ง่าย
  2. ได้ผลจริง เสริมจากการรักษาอื่นๆได้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิต สังคม และปัญญา
  3. มีความปลอดภัย
  4. ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกษตร
  5. ผู้ที่รับการบำบัดมีความเพลิดเพลิน

ศูนย์บริการคนพิการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมที่จะส่งเสริมในเรื่องการใช้สวนบำบัดในการดูแลผู้พิการ กับผู้ต้องการอื่นๆ  ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ก็ยอมรับศูนย์บริการฯ ให้ไปเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ของ สปสช.ได้   เป็นทิศทางที่ดีของประเทศเรา ที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเห็นความสำคัญของสวนบำบัด  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะสามารถผลักดันกิจกรรมสวนบำบัดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพัฒนาเด็กพิการในศูนย์บริการฯ ได้  ผู้สูงอายุก็จะสามารถมาทำกิจกรรมได้ สามารถใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โทร 025392916, 025399958 
www.fcdthailand.org

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ