มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง ท่ายืนเข่า และท่ายืน”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 29 ก.ย.65 EP369
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ทบทวนโดสะโฮ (ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง ท่ายืนเข่า และท่ายืน)”วิทยากรคุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) และคุณจริยา คงสังข์ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ