มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เมนูสุขภาพดีสำหรับเด็ก

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 22 ก.ย.65 EP365
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“เมนูสุขภาพดีสำหรับเด็ก” คุณพรทิพย์ ไหวพริบ นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ