มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลาย

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 22 ก.ย.65 EP364
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน”คุณศรินพร ด้วงปล้อง (ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกสร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ