มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง”

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์(ผู้ช่วยครู) และคุณจริยา คงสังข์ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ