มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านอน”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 1 ก.ย.65 EP351
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านอน”โดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง(ผู้ช่วยครู) และคุณสุกัญญา สมเกษร (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วิทยากร

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ