มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 25 ส.ค.65 EP345
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ