มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่านอน”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 4 ส.ค.65 EP328
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายและฝึกท่านอน”โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ