มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โภชนาการสำหรับเด็กพิการที่มีภาวะขาดสารอาหาร

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 21 ก.ค.65 EP319
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
“โภชนาการสำหรับเด็กพิการที่มีภาวะขาดสารอาหาร” วิทยากรโดย คุณพรทิพย์ ไหวพริบ และคุณชลลดา ดีอำไพ นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ