มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลายในท่านอน และฝึกท่านั่ง”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 7 ก.ค.65 EP309EP
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)“ท่าผ่อนคลายในท่านอน และฝึกท่านั่ง”วิทยากร คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู) และคุณจริยา คงสังข์ (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช)
(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ