มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ทบทวนท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง ท่ายืนเข่า”

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 30 มิ.ย.65 EP304
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ทบทวนท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง ท่ายืนเข่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ