มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 23 มิ.ย.65 EP298

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล(ผู้ช่วยครู) และคุณณิชารีย์ ชัยวรรณ(ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ