มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 20 มิ.ย.65 EP294

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือสมองพิการ (Cerebral Palsy : CP)” โดย รศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ