มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ 9 มิ.ย.65 EP287

ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ปกครองเด็กพิการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนงบประมาณโดย safe child Thailand

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านั่ง และฝึกท่านั่ง” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง(ผู้ช่วยครู) และคุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ปกครองแกนนำชมรมผู้ปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ