มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหวเด็กพิการแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ)


ย้อนกลับ