มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการการดูแลและการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กพิการการประชุมออนไลน์ การประชุมวิชาการสวนบำบัด ประจำปี 2564
“สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19”
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการการดูแลและการป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กพิการ
“สวนบำบัดกับเด็กพิการและครอบครัว ในภาวะโควิด-19” ฉบับสำหรับเด็กพิการและครอบครัว”
วิทยากรโดย แพทย์หญิงภัทราภา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ