มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Brand Nita Handmade Story

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับมอบเงินจาก Brand Nita Handmade Story จำนวน 10,500 บาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาย้อนกลับ