มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป เมื่อ 24 สิงหาคม 2559

IMG_9236 IMG_9239  IMG_925443


ย้อนกลับ