มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอบคุณมากค่ะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560


ย้อนกลับ