มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ จำนวน 10 คน เข้ามาเรียนรู้เรื่องวิสัยทัศน์ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมและเครือข่ายการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและนำวิธีคิดไปลองออกแบบการฟื้นฟูพื้นที่ต่อไป


ย้อนกลับ