มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ Hai sha sim

คุณ Hai sha sim มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560


ย้อนกลับ