มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเปิยดา สอนชม

คุณเปิยดา  สอนชมและคุณวีระพจน์  จงอุดมเกียรติ มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรรม มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

IMG_0063


ย้อนกลับ