มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมะลิวรรณ มีสัตย์

คุณมะลิวรรณ  มีสัตย์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

IMG_9343 IMG_9347


ย้อนกลับ