มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณนันทณัฐ    ดวงธิสาร

คุณนันทณัฐ    ดวงธิสารมองสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ