มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิตติ จำเนียรไวย

คุณจิตติ  จำเนียรไวย นำเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อน มาให้ผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560


ย้อนกลับ