มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณจิณห์ชยา ศิริปรีชาพงษ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คุณจิณห์ชยา  ศิริปรีชาพงษ์ บริจาคสิ่งของให้กับ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ