มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมสมุนไพรในสวน

Picture2

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้านเช่นลักษณะ ประเภท กลิ่น สี

พัฒนาการเด็ก
Picture1

วิธีการ
 1.  เตรียมความพร้อม เด็ก (จัดเตรียมอุปกรณ์ ก่อนเดินทาง)
2.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับประเภทของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด
3.  ให้เด็กๆสัมผัส ดมกลิ่น  ชิมรส ของสมุนไพร ต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
 1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้พืชผักสมุนไพรใกล้ตัว

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากการจากสัมผัสพืชผักสมุนไพร เช่น ยาง หนาม

 


ย้อนกลับ