มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เล่านิทานในสวน

Picture1

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฝึกทักษะการคิด การฟัง พัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการพัฒนาการเด็ก
  Picture1
  วิธีการ

  1. คัดเลือกหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็ก 1-2 เล่ม โดยให้เด็กมีสวนร่วมในการเลือกหนังสือนิทาน
  2. เล่านิทานตามเนื้อเรื่องในหนังสือโดยผู้เล่าต้องมีเทคนิคที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วมในเนื้อหา(น้ำเสียงและท่าทาง)
  3. สรุปและให้เด็กแสดงความคิดเห็นตามเนื้อหาของนิทาน


  ข้อเสนอแนะ

  1. ควรเลือกหนังสือนิทานให้เหมาะสมกับเด็กพิการ
  2. เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง และแสดงท่าทางประกอบ
  3. ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือ

  ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก (ระวังของมีคม,หนามดอกไม้)

 


ย้อนกลับ