มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แกะสลักผัก

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เด็กพัฒนากระบวนการคิดและฝึกทักษะกล้ามเนื้อ  มือ ตา ให้สัมพันธ์กัน
2.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ลักษณะรูปร่าง  รูปทรง  จำนวน  ที่มีความแตกต่างกัน

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่  มันฝรั่ง แตงกวา หัวไชเท้า แครอท  ฟักทอง  อุปกรณ์แบบพิมพ์รูปสัตว์

ต่างๆ
2.  นำผักมาหั่นเป็นทรงสี่เหลียมให้มีขนาดใหญ่กว่าแบบพิมพ์
3.  ให้เด็กนำแบบพิมพ์มาวางบนผักต่างๆที่หั่นแล้วค่อยออกแรงกดลงบนผักให้ได้รูปร่างตามแบบพิมพ์  เช่น

แมว นก จระเข้ ดาว ตามจำนวนที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ
1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  ควรเลือกแบบพิมพ์ที่ไม่มีคม
3.  ความหนาของผักควรไม่หนาเกินไป

ข้อควรระวัง

  • ระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการกดแบบพิมพ์

ย้อนกลับ