มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะจากใบไม้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำศิลปะจากใบไม้ต่างๆและสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์

 พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการทำศิลปะเช่น ใบไม้ หลากหลายชนิด สีน้ำ พู่กัน กระดาษ กรรไกร เชือก
2.  ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำศิลปะจากใบไม้
3.  ให้ผู้ปกครองและเด็กๆทำศิลปะจากใบไม้ตามจินตนาการของเด็ก
4.  ให้เด็กนำเสนอ ผลงานการทำศิลปะ
ข้อเสนอแนะ
1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  สนับสนุนให้เด็กทำศิลปะด้วยตนเอง

 

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เช่น กรรไกร

ย้อนกลับ