มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะการจัดดอกไม้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่การฝึกสมาธิ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ

  1. จัดเตรียมดอกไม้และใบไม้ที่เด็กรู้จักอย่างน้อย 3-5  ชนิด และอุปกรณ์ (โอเอซิส แจกัน กรรไกร)
  2. นำโอเอซิสมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 30  นาที
  3. นำโอเอซิสมาตัดและนำไปใส่ในแจกัน
  4. นำดอกไม้และใบไม้มาตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ

ข้อเสนอแนะ

  1. ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
  2. ภาชนะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ เช่น  ขวดน้ำพลาสติก ขันน้ำ กระถาง กระบะ  เป็นต้น

 

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก (ระวังของมีคม หนามดอกไม้)

ย้อนกลับ