มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร้อยพวงมาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่การฝึกสมาธิ

 พัฒนาการเด็ก

วิธีการ

  1. จัดเตรียมดอกไม้และใบไม้ที่เด็กรู้จักอย่างน้อย 3-5  ชนิด และอุปกรณ์  (เข็มหรือก้านมะพร้าว  เชือก กรรไกร)
  2. นำดอกไม้ ใบไม้มาตัดตกแต่งตามจินตนาการ
  3. นำดอกไม้ ใบไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัย

 

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง

  1. ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก
  2. ระวังของมีคม และหนามดอกไม้

ย้อนกลับ