มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปลูกดอกไม้ในสวน

Picture5

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกต้นไม้ที่ถูกวิธีและปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติ

 พัฒนาการเด็ก
Picture1

 

วิธีการ
1.  จัดเตรียมอุปกรณ์การปลูก (กระบะ ดิน ต้นไม้  พลั่ว ฝักบัวรดน้ำ)
2.  ผู้ปกครองและเด็กนำต้นไม้ปลูกลงในกระบะที่จัดเตรียมไว้
3.  รดน้ำต้นไม้

ข้อเสนอแนะ
1.   ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.   เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้

ข้อควรระวัง

ระวังอุบัติเหตุจากการปลูกต้นไม้  เช่น ดินเข้าตา  การใช้พลั่วขณะพรวนดิน

 


ย้อนกลับ