มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปลูกข้าว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่มาของข้าวและเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกข้าว

 พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมอุปกรณ์การปลูก (เมล็ดข้าวเปลือก ต้นกล้า  กระบะ กระถาง ดิน)
2.  ผู้ปกครองและเด็กนำเมล็ดข้าวเปลือกและต้นกล้าปลูกในถาชนะที่จัดเตรียมไว้
3.  รดน้ำให้ชุ่มนำไปวางไว้ที่กลางแจ้ง

ข้อเสนอแนะ
1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากการปลูกข้าว เช่น เมล็ดข้าว ดินเข้าตา

ย้อนกลับ