มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประเพณีวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีไทย
2.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของครอบครัวและเคารพผู้ใหญ่

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ

  1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ ดอกดาวเรือง  ดอกมะลิ  ดอกกุหลาบ  น้ำอบไทย  น้ำ  ขัน
  2. ให้เด็กเด็ดดอกไม้ ใส่ลงในขันน้ำ ที่มีน้ำผสมน้ำอบ  ให้เด็กตักน้ำรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

ข้อเสนอแนะ

  1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
  2.  ไม่ควรให้เด็กนำน้ำแข็งมาเล่น

    ข้อควรระวัง
  • ระวังอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม และหนามจากดอกกุหลาบ

ย้อนกลับ