มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตลาดนัดผักสวนครัว


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การค้าขาย ชื่อผัก  ชนิดของผัก   พัฒนาไปสู่การคิดให้เป็นระบบ

 พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมผักต่างๆ
2.  จัดสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เป็นตลาด
3.  ให้เด็กฝึกการซื้อ-ขายผัก ในตลาด พร้อมทั้งเรียนรู้ชื่อผักชนิดต่างๆ
4.  ให้เด็กชิมรสชาติของผักที่ซื้อ  แล้วบอกความรู้สึก ว่าชอบหรือไม่ชอบ

ข้อเสนอแนะ
1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การซื้อ-ขาย ที่ตลาดใกล้บ้าน

ข้อควรระวัง 

ระวังอุบัติเหตุจากการเลือกซื้อสิ่งของในตลาดและการเดินทาง


ย้อนกลับ