มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตกแต่งเติมฝันผักในสวน


วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้สัมพันธ์กัน

 พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
     1.  จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ผักต่างๆ 5 ชนิด มีด กรรไกร เชือก
2.  ครูอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทำ
3.  ให้ผู้ปกครองและเด็กๆทำโมบายผักตามจินตนาการ
4.  ให้เด็กนำเสนอ ผลงาน

ข้อเสนอแนะ
     1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  สนับสนุนให้เด็กทำศิลปะด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เช่น กรรไกร

 


ย้อนกลับ