มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง

วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัสดุจากธรรมชาติ
2.   เพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  ใบตอง   ไม้กลัด/ ไม้จิ้มฟัน   มีด  กรรไกร
2.  ตัดใบตองให้เป็นรูปทรงกลม  แล้วจับจีบตามมุมต่างๆ หลังจากนั้นใช้ไม้กลัด กลัดตามมุมทั้งสี่มุม
3.  นำไปใส่สิ่งของตามที่ต้องการ  เช่น  ข้าวเหนียว  ขนม  ดอกไม้   อื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

 

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เช่น  กรรไกร  ไม้กลัด

ย้อนกลับ