มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กล้วยปิ้ง


วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนปิ้งกล้วย
2.   เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อ มือ  ตา  ให้มีความสัมพันธ์กัน

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  กล้วยน้ำว้าไม่สุก หรืองอมจนเกินไป  เตาถ่าน  ไม้เสียบ
2.  นำกล้วยมาวาง  และใช้แบบพิมพ์กดลงบนกล้วยตามแบบต่างๆ
3.  นำไปปิ้งบนเตาถ่านที่มีไฟปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  สามารถใช้กล้วยชนิดอื่นๆ ได้ตามชอบ

ข้อควรระวัง

ระวังอุบัติเหตุจากไฟ  และไม้เสียบ


ย้อนกลับ