40th Anniversary

ร่วมแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ครบรอบ 40 ปี

 1. ขอให้มูลนิธิทำงานเพื่อเด็กพิการ และมั่นคง ยั่งยืน อยู่ในวงการด้านความพิการตลอดไปนานนนนๆๆๆๆเลยนะคะ

 2. 40 ปี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

  การเป็นมูลนิธิ ที่มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ในการทำงานฟื้นฟูเด็กพิการและการทำงานร่วมกับครอบครัวตั้งแต่วันที่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ก็ได้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็ง

  การทำงานมาอย่างต่อเนื่องคงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อีกทั้งยังต้องเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลง ในหลายด้าน เพื่อทำให้งานได้เคลื่อนต่อไปข้างหน้าและยังต้องจำเป็น ส่งเสริม พัฒนา คน บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ของบริบทในแต่ละช่วงสมัย

  เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพขอแสดงความยินดีกับการทำงานสู่ปีที่ 40 และ ปี ๆ ต่อไป และ ขอส่งความปราถนาดี พลังการทำงานมายัง ทุกภาคส่วนที่เกียวข้องของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 3. ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ที่ทำงานด้านคนพิการมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี และในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและบุคลากรในองค์กรทุกท่านสำหรับก้าวย่างแห่งการขับเคลื่อนต่อไปของมูลนิธิฯ

 4. ดีใจที่ได้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มา ครบ 12 ปีแล้ว ขอให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เจริญก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนาก้าวสู่แถวหน้า อย่างมั่นคงต่อไปนานนนนะคะ เป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวเด็กพิการตลอดไปค่ะ

 5. ผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)ในช่วงที่ มพก.กำลังจะเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี (40th Anniversary) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565
  40 ปีที่ผ่านมา ผมมีความมั่นใจว่า มพก. ได้สร้างผลิตมากมายเป็นที่ประจักษ์ ได้สร้างผลกระทบหลายประการต่อสังคม เช่น การสร้างความร่วมมือกับชุมชน เขตวังทองหลาง อ.สนามชัยเขต สสส.สปสช. พก. ภาคธุรกิจ ฯลฯ ที่เข้ามาสนับสุน มพก. หลากหลายรูปแบบ แสดงให้เห็นว่า มพก.เป็นที่ยอมรับ
  อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 2 ประเด็นที่ มพก. ได้ทำมาบ้างแล้ว แต่อยากให้ทำต่อโดยมีแผนที่ชัดเจนคือ
  1. ความยั่งยืน (Sustainability) มพก.ยังต้องคำนีงถึงความยั่งยืน เพราะจะยังคงมีเด็กพิการเกิดขึ้นในสังคมไทย ความยั่งยืนสามารถสร้างขึ้นได้โดยการคิดต่อยอดจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้มั่นคง คือ
  (1) มพก. ควรมีแผนการรักษาคุณภาพหลักสูตรการฟื้นฟูเด็กพิการ แผนการบริหารหลักสูตร แผนการบริหารบุคลากร แผนการบริหารงบประมาณ แผนการบริหารค่ายห้วยน้ำใส ให้ชัดเจนและมั่นคง
  (2) มพก. ควรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัย เช่น การประเมินผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการรายงานปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นต้น
  2. การจัดการส่งต่อ (Transformability) กิจกรรมที่ มพก.ทำอยู่ คือ
  (1) การร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทุกระดับในการส่งต่อหลักสูตรฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และขยายต่อยอดหลักสูตรฯ
  (2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การประกาศให้ทราบความสำเร็จในการดำเนินงาน ชึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นต้น
  ผมมีความมั่นใจว่า ด้วยการที่ มพก. มีคณะกรรมการที่ดี มีประธานที่มีวิสัยทัศน์ เสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เปิดใจเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มพก. สามารถทำให้ 2 ประเด็นดังกล่าวอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ และเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
  ขอร่วมอวยพร มพก.ด้วยความปราถนาดี พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจมาให้ทุกท่านผ่านคำอวยพรนี้ด้วยความจริงใจครับ
  จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
  ก.ก. มพก.

 6. ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ มพก. ในช่วงที่ มพก.กำลังจะเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี (40th Anniversary) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565
  40 ปีที่ผ่านมา มพก. ได้สร้างผลผลิตมากมายเป็นที่ประจักษ์ มพก.ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมอย่างชัดเจน ทำให้หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน มพก.หลากหลายรูปแบบ เช่น สป.สข. สสส. พก. เขตวังทองหลาง อ.สนามชัยเขต ภาคธุรกิจฯลฯ
  อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ายังมีอีก 2 ประเด็นที่ มพก.ได้ดำเนินการมาบ้างแล้ว แต่ควรทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ
  1 ความยั่งยืน (Sustainnability) เพราะเด็กพิการจะยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทย มพก.ยังต้องทำงานต่อเนื่องในระยะยาว คือ
  (1) การรักษาคุณภาพของหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ แผนการบริหารหลักสูตร แผนการบริหารบุคลากร และแผนการบริหารงบประมาณ
  (2) แผนการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่การเดรียมการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย การประเมินผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การรายงานปัญหา อุปสรรคข้อจำกัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และแผนการพัฒนาค่ายห้วยน้ำใส
  2. การส่งต่อ (Transformability) คือการจัดการส่งต่อหลักสูตรฯ ให้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในที่อื่นๆ โดย
  (1) การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทุกระดับ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการขยายต่อยอดหลักสูตรฯ
  (2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้แก่ การประกาศให้ทราบความสำเร็จของผลการดำเนินงานหรือการบริหารหลักสูตร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหลักสูตร เป็นต้น
  ผมมั่นใจว่า ด้วยการมีคณะกรรมการที่ดี การมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี การมีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ มพก. สามารถทำให้ 2 ประเด็นนี้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
  ผมขอถือโอาสนี้อวยพรให้ มพก. มีความมั่นคงยั่งยืน และขอส่งกำลังใจมายังทุกท่านด้วยความจริงใจครับ
  จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
  ก.ก. มพก.

 7. ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ขอชื่นชมและขอบคุณที่ทุ่มเทการทำงานกับเด็กพิการ ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ขอให้ประความสำเร็จในทุกเรื่อง และเป็นที่พึ่งของคนพิการตลอดไป.
  ชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

 8. ในวาระครบรอบ 40 ปี ขอให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการอยู่คู่กับสังคมไทยและครอบครัวคนพิการ เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนพิการ ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเป็นแรงใจให้คนพิการและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ขอให้ทีมงานทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการทำงาน เป็นกำลังใจเสมอนะคะ

 9. ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ40ปี เป็น40ปีที่มีคุณค่าต่อสังคม ต่อครอบครัวเด็กพิการ ทำให้ครอบครัวเด็กพิการ สามารถก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และมั่นใจ ช่วยให้ก้าวข้ามความพิการของลูก สู่การฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าค่อสังคม ขอให้ก้าวเดินต่อไปอย่างแน่วแน่มั่นคง ตลอดไป

 10. ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ40ปี เป็น40ปีที่มีคุณค่าต่อครอบครัวเด็กพิการ ทำให้ครอบครัวเด็กพิการ สามารถก้าวเดินไปอย่างมั่นคง และมั่นใจ ช่วยให้ก้าวข้ามความพิการของลูก สู่การฟื้นฟูอย่างมีศักยภาพ ขอให้ทีมงานทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการทำงาน ขอเป็นกำลังใจเสมอนะคะ

 11. ในวาระครบรอบ 40 ปี ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอให้มูลนิธิก่อตั้งเพื่อสังคมและเด็กๆแบบนี้ตลอดไปค่ะ

 12. ขอแสดงความยินดี​ในวาระครบรอบ40ปี​ ขอให้มพก.เติบโต​และแข็งแรง​ ยั่งยืน​ตลอดไปค่ะ

 13. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อยู่มายาวนาน และค่อยๆเบ่งบานให้กับเด็กพิการและครอบครัว มีศาสตร์และศิลป์ เพื่อตนเองแล้ว ยังกางปืกรอบๆด้วย และอยากให้คงอยู่ต่อไป

 14. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดูแลเด็กพิการและครอบครัว
  ในวาระครบรอบ 40 ปีนี้ ขอส่งกำลังใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีพลังในการทำงานดีๆ ต่อไปนะคะ

 15. กว่าจะถึงวันนี้ 40 ปีผ่านไป ภาคภูมิใจกับวัน เวลาที่ผ่านมา ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในฐานะของคนทำงาน – กรรมการ ฯชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการทำงานในอดีต ทำให้คิดถึงเรื่องราวมากมายถึงคุณค่าของงาน กับการเริ่มต้นแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร ขอขอบคุณ นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ อาจารย์ ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และกรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม อีกทั้งบุคลากรคนทำงานรุ่นต่อรุ่น จนมีต้นแบบหลายๆรูปแบบ เป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวอย่างแก่ภาครัฐ-เอกชน
  ยินดีเป็นอย่างยิ่งรู้สึกปลื้มปิติมีความสุขกับสิ่งที่ดีงาม ความสำเร็จ จงมุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปอย่างสง่างาม

 16. ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่มูลนิธิมีความสำเร็จ ความเข้มแข็ง ทำให้เด็กพิการและครอบครัว ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม สามารถพึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสม ขอขอบคุณคณะกรรมการและทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมพัฒนากิจกรรมของมูลนิธิให้สำเร็จมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการและทีมงานเสมอนะคะ

 17. เนื่องจากผม นาย ฮวก เคยได้อยู่อาศัยพักพิงในโอกาสมูลนิธิจะคบรอบสี่สิบปีผมก็ขอให้เจ้าน่าที่ทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนเจริญรุ่งเรืองในการงานและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปถึงครอบครัวทุกท่านด้วย

 18. เนื่องจากผม นาย ฮวก เคยได้อยู่อาศัยพักพิงในโอกาสมูลนิธิจะคบรอบสี่สิบปีผมก็ขอให้เจ้าน่าที่ทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนเจริญรุ่งเรืองในการงานและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปถึงครอบครัวทุกท่านด้วย

 19. ขอแสดงความยินดีกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ที่ทำงานด้านคนพิการมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี และในโอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและบุคลากรในองค์กรทุกท่านที่ ทำให้เด็กพิการและครอบครัว ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสม และขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมพัฒนากิจกรรมของมูลนิธิให้สำเร็จมาโดยตลอด ขอบคุณมากค่ะ

 20. ขอเป็นกำลังใจให้กรรมการบริหารและคณะกรรมการและครอบครัวเด็กพิการทุกคนให้มีความสุขและสู้ๆกับชีวิตต่อไปนะคะ ขอให้มูลนิธิอยู่คู่กับเด็กพิการอย่างมีความหว้งตลอดไปค่ะ

 21. ยินดีกับองค์กรที่ต้นแบบกับความสำเร็จในวันครบรอบ 40ปี มพก.มุ่งมั่น พัฒนา สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นแถวหน้าในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวเด็กพิการ พัฒนาส่งเสริมครอบครัว/ผู้ดูแลให้มีความรู้/ทักษะพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือรุ่นต่อรุ่นได้อย่างยั่งยืน ในฐานะคนทำงานรู้สึกปลื้มปิติที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทรงคุณค่า คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

 22. ขอแสดงความยินดี กับมพก. ในโอกาสครบรอบ 40ปี ด้วยนะคะ
  ดีใจ ภูมิใจ ที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ บ้านที่แสนอบอุ่น บ้านที่มีการพัฒนา ในทุกด้าน เป็นผู้นำทางวิชาการ ในการพัฒนาเด็กสมองพิการ เป็นแหล่งเรียนรู้ ของเด็ก ผู้ปกครอง เครือข่ายคนทำงาน มาอย่างยาวนาน จนครบ40ปีแล้ว และจอให้มีความยั่งยืนต่อเนื่องสืบไปอีกนานเท่านานนะคะ

 23. ขอบคุณมูลนิธิที่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกๆพิการ ขอให้มูลนิธิอยู่คู่กับสังคมคนพิการตลอดไปนะคะ

 24. ขอบคุณมูลนิธิที่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกๆพิการ ขอให้มูลนิธิอยู่คู่กับสังคมคนพิการตลอดไปนะคะ

 25. ครบรอบ 40 ปี
  ขอให้ มพก. เป็นที่รูัจักอย่างแพร่หลาย
  ครอบครัวเด็กพิการมีที่พึ่งและนึกถึงเป็นลำดับแรก
  มีผู้สนับสนุนอุปการะอยู่เสมอและตลอดไป

 26. ขอแสดงความยินดีกับ มพก.ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนาน 40 ปี แห่งความภาคภูมิใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและครอบครัว ผู้ดูแล งานด้านเครือข่าย ตลอดจนการสนับสนุนงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ขอให้องค์กรเติบโตอย่างเข้มแข็ง และบุคลากรทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

 27. แสดงความยินดี เป็นอย่างยิ่งค่ะ ให้ดูแลเด็กๆและเป็นที่พึงของพ่อแม่ ครอบครัวเด็กพิเศษ ไปยั่งยืนนานค่ะ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจในการทำงานของทุกท่านค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *