มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เอกสารสำคัญมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 

ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (ออกให้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)


ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ


ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน


 ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

2


ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไป

 


รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการศูนย์บริการ
o1 o2


ร่างข้อบังคับศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
i1 i2 i3 i4 i5 i6


คำสั่ง ศูนย์บริการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 


ระเบียบสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ

 


แบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้รับบริการ


ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ

4


บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อำนาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ

5


หนังสือรับรอง การเป็นองค์เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

6

 


หนังสือการประกาศกำหนดให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตราสาร ฉบับ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓


ม.น.๔ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

 ตราสาร  ฉบับ๓ พ.ศ.๒๕๕๖

01 02 03 04 05 06 07

 


สถาบันการนวดไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
1001 1002 pr1 pr2


แผ่นพับมูลนิธิฯ

 แผ่นพับมูลนิธิฯ แผ่นพับมูลนิธิฯ


 


ย้อนกลับ