มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ใบอนุญาตเลขที่ 001/2558  ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินงานโดยภายใต้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือแก่ เด็กพิการ, คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ  ตามประเภทความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  รวมทั้งการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กสมองพิการโดยผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตนเอง  ซึ่งได้มีการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร ของสัปดาห์   (2 วันต่อสัปดาห์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.    โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  (ฟรี)
กิจกรรมให้บริการ ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม (ชุดกิจกรรมละ 60 นาที)  ได้แก่

ในข่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ ตั้งแต่ มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
ออนไลน์โปรแกรม Zoom ในระบบออนไลน์ผ่าน Facebook fanpage กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในระบบออนไลน์ ผ่าน page facebook มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และ page facebook ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. ทุกวันจันทร์ อังคาร และ พฤหัสบดี ( 3 วันต่อสัปดาห์)
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  (ฟรี)

 

1)  การฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็ก   (รายบุคคล)
2)  การนวดไทยเพื่อบำบัดและฟื้นฟูเด็กพิการ  (รายบุคคล)
3)  การฝึกการเคลื่อนไหว  (รายบุคคล)
4)  การเสริมสร้างพัฒนาการ – การกระตุ้นพัฒนาการ  (รายกลุ่ม)
5)  การพัฒนาสู่สุขภาวะ – สวนบำบัด  (รายกลุ่ม)
6)  การเสริมสร้างพัฒนาการ – ดนตรีเข้าจังหวะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ  (รายกลุ่ม)
หมายเหตุ : การให้บริการอยู่ภายใต้คณะกรรมการประเมินศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางย้อนกลับ